Blockchain คืออะไรและมันจะมาเปลี่ยนโลกได้อย่างไร – Siam Blockchain

เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร “เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เนตคนหนึ่งสามารถที่จะส่งชิ้นส่วนหรือสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลไปให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เนตอีกคนหนึ่ง การส่งแบบนี้จะเป็นอะไรที่ปลอดภัย ทุกๆคนรู้ว่ามีการส่งนี้เกิดขึ้น และจะไม่สามารถมีใครมาเปลี่ยนแปลงการส่งนั้นได้ มันเจ๋งมาก” จากความเคยชินในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ เทคโนโลยี Blockchain (อ่านว่าบล็อกเชน) นั้นอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณคุ้นเคย กล่าวโดยวิกิพีเดีย

Read more

Blockchain zero skill proof

blockchain zero skill proof I am going to tell you about zero-knowledge proofs for Bitcoin scalability. Even however this is an overview talk, many of the results I will be telling you about are based on work done by people in the slips and also […]

Read more